Projekt fotbalové třídy je na Mělnicku v současné době ojedinělý, samotná výuka nabízí kromě tradičních předmětů zvýšený počet hodin tělesné výchovy a téměř každodenní spolupráci s FK Neratovice.

Zařazení do sportovní třídy bude předcházet podání přihlášky a následné talentové zkoušky, ze kterých vzejde patnáctka nejvhodnějších uchazečů. Pokud chce i vaše dítě být od šesté třídy součástí tohoto unikátu, přihlášku odevzdejte nejpozději do 21. března. Naleznete ji na webových stránkách školy, podrobnější informace lze zároveň získat na telefonním čísle +420 724 103 324 (Vladimír Kaňka, předseda klubu).

Kritéria pro zařazení do třídy se sportovním zaměřením
- úspěšné složení talentových zkoušek
- prospěch bez známek 4 a 5
- hodnocení chování – velmi dobré
- zapojení ve sportovním oddílu nebo kroužku

Kritéria pro setrvání ve třídě se sportovním zaměřením
- členství ve sportovním kroužku či oddílu
- pravidelná docházka na tréninky a na ně navazující soutěže
- aktivní účast na výuce TV včetně plavání a bruslení
- aktivní účast na mimo výukových aktivitách – např. lyžařský kurz v 7. ročníku
- hodnocení chování velmi dobré

Reprezentace školy
- nominaci žáků na soutěže sestavují učitelé TV na základě výsledků v TV činnosti a
výsledků ve sportovních oddílech a kroužcích
- uvolnění z vyučování – na návrh učitelů TV schvaluje vedení školy
pozastavení nominace - zhoršený prospěch nebo chování, neplnění školních povinností

Vyřazení ze třídy se sportovním zaměřením
- vlastní žádost prostřednictvím zákonných zástupců
- opakovaný neprospěch – na základě projednání v pedagogické radě a jejího doporučení
- opakované zhoršení chování – na základě projednání v pedagogické radě a jejího doporučení
- nedostatečný prospěch a následné opakování ročníku
- dlouhodobé přerušení aktivního členství ve sportovním oddílu nebo kroužku (mimo závažné zdravotní problémy)
- dlouhodobá neúčast na výuce TV (mimo závažné zdravotní problémy)

Podmínečné vyřazení ze třídy se sportovním zaměřením
- neprospěch – na základě projednání v pedagogické radě a jejího doporučení
- zhoršené chování – na základě projednání v pedagogické radě a jejího doporučení
- přerušení aktivního členství ve sportovním oddílu nebo kroužku (mimo závažné zdravotní problémy)
- dlouhodobá neúčast na výuce TV (mimo závažné zdravotní problémy)

Obsah talentových zkoušek:
- běh na 60m
- skok daleký
- hod kriketovým míčkem
- šplh
- gymnastická obratnost - přeskok, kotouly
- fotbalové dovednosti - vedení míče, přihrávání, střelba, obcházení soupeře, driblink