V první části benefičního koncertu vystoupili také pedagogové Základní umělecké školy Neratovice. Původně se měli na pódiu představit jejich žáci, ale ti se z důvodu prázdnin postupně omluvili. Na klavír tedy zahrála Renata Fričová, kterou doprovodil na flétnu Jan Buňata. Zpěv zazněl v podání jejich kolegyně Veroniky Hálové.

Pokud se někdo nemohl koncertu zúčastnit, stále lze do veřejné sbírky přispět. 

Na místě dnešního kostela původně stál gotický kostel doložený již k roku 1362, společně s bývalou tvrzí byl poničen za husitských válek. Zcela zničen byl společně s takřka celým městečkem za války třicetileté. Roku 1732 jej na původním místě znovu vystavěla v barokním slohu majitelka panství kněžna Anna Marie Toskánská. V roce 1939 se zde konala slavnostní mše svatá s udílením svátosti biřmování celebrována Jeho Eminencí Karlem kardinálem Kašparem, arcibiskupem pražským, pro okolní obce i široké okolí.

V roce 1970 byla udělována tato svátost v kostele sv.Máří Magdaleny Jeho Eminencí Františkem kardinálem Tomáškem, arcibiskupem pražským, v plně zaplněné lodi chrámu. Hlavní oltář byl zdoben československou státní vlajkou. Vlajky vlály i na věži kostela. Slavnost se tak stala tichou demonstrací v době normalizace.

V současné době je kostel využíván jako ekumenický. Jsou zde konány pravidelná náboženská shromáždění a slavnosti napříč spektrem církví a náboženských společností. Již tradiční Vánoční koncert základní školy se každoročně koná také v jeho prostorách. Kostel slouží i jako výstavní a koncertní sál a v neposlední řadě jako smuteční síň i pro civilní obřady.