Zpravodajský server se na odměňování úředníků na hejtmanství zaměřuje dlouhodobě. Loni v létě vyvolal značný poprask v médiích, na sociálních sítích i na politické scéně v úrovni krajské i celostátní publikováním zjištění, že několika úředníkům – rozhodně tedy ne každému ze stovek zaměstnanců – byly v letech 2018–2019 pravidelně měsíc co měsíc vypláceny odměny v řádu desetitisíců, které jejich platy výrazně vylepšovaly. Seznam to dával do souvislosti s údajnou blízkostí konkrétních lidí k tehdejší hejtmance.

Věc úřadu, ne politiků

Pokorná Jermanová i tehdejší ředitel krajského úřadu Jiří Holub odmítali vliv hejtmanky ve vyjádřeních pro média, na tiskové konferenci i na jednání krajských zastupitelů: zástupci volené samosprávy do chodu úřadu nemohou a ze zákona ani nesmějí zasahovat: rozhodování o odměnách a jejich odůvodnění je věcí nadřízených konkrétních pracovníků jejich nadřízených, kdy v čele hierarchie stojí ředitel. Hejtmanka sama rozhoduje jedině o odměnách pro toho nejvyššího z úředníků, který nad sebou už vyššího šéfa nemá: právě ředitele krajského úřadu. Zástupci tehdejší koalice vládnoucí kraji nicméně vyjadřovali pochopení pro navyšování příjmů některých odborníků tím, že k tabulkovým platům byly přidávány i pravidelné odměny: v konkurenci na trhu práce v hlavním městě, nabízejícím široké možnosti uplatnění, by se je prý jinak nepodařilo udržet; případně ani získat.

Výše odměn i zdůvodnění

Nyní Seznam upozorňuje na skutečně zcela nové závěry ministerských kontrolorů, které se týkají loňska: odměňování úředníků v roce 2020. Plyne z nich, že to, co kritizoval pro období 2018–2019, tedy vysoké odměny vyplácené bez řádného zdůvodnění, zač je tato prémie poskytována, pokračovalo i nadále. „Dva úředníci ve vedoucích pozicích brali odměny vyšší, než činily jejich roční platy,“ zdůraznil reportér webu Vojtěch Blažek. S dodatkem, že u tří dalších to bylo přes 90 procent. Připomíná, že ministerští auditoři neuvádějí žádná konkrétní jména – prověrka se totiž týkala pouze nakládání s penězi.

Zdůvodnění odměn hodnotí závěry kontroly jako nedostatečné, jestliže je například zmiňováno „plnění úkolů v souvislosti s nepříznivou epidemickou situací“, aniž by bylo upřesněno, co konkrétně dotyčný pro boj s šířením koronaviru udělal. Případně se hovoří o činnosti nad rámec pracovních povinností nebo o mimořádném pracovním úsilí a plnění zvlášť významných pracovních úkolů. Kontroloři se dále pozastavili nad čtyřmi loňskými případy, kdy končící pracovníci dostali vysokou odměnu před svým odchodem z krajského úřadu. Poté, co podali výpověď, dostali mimořádnou odměnu v řádu statisíců. Výhrady provázela i zjištění, že v několika případech byla výše osobního ohodnocení rovna základnímu platu.

Na aktuální odhalení se chystá reagovat nové vedení krajského úřadu. V jeho čele již není Holub, který v zimě odešel a následně získal stejnou pozici v Ústeckém kraji. Od letošního března je ředitelem středočeského úřadu Jan Louška. Podnět k vlastnímu šetření by v souvislosti se zjištěními ministerských kontrolorů měl také obdržet inspektorát práce. Nynější hejtmanka Petra Pecková (STAN) na facebooku uvedla, že si nechá připravit právní analýzu, zda lze po minulém vedení kraje vymáhat nějakou finanční náhradu. Zdůraznila, že nyní již platí takové pravidla odměňování, že vytýkané přeplácení konkrétních lidí není možné.

Pohled hejtmanky Petry Peckové (STAN)
- Včera se konalo osobní projednání přezkoumání hospodaření kraje za rok 2020. Audit Ministerstva financí ČR za rok 2020 zjistil několik pochybení, mimo jiné v oblasti odměňování. Kontrole této oblasti se věnoval důkladně zejména na základě informací z médií i z vlastního podnětu. Dále se zjistilo pochybení v účtování tisku a distribuce časopisu Středočech, stejně jako v oblasti půjček pro podnikatele.
- S výsledkem auditu jako vedení kraje souhlasíme, neměli jsme námitek.
- Ihned po našem nástupu na kraj nastalo několik změn ve vytýkaných oblastech, aniž bychom ještě znali výsledky auditu. Tedy většina chyb je již odstraněna.
- Ministerstvo financí konstatovalo, že se nedá specifikovat, že kraji vznikla škola, protože není prokazatelné, že odměny byly neoprávněné. Byly totiž naprosto nedostatečně odůvodněné a nebyl nastaven vnitřní systém odměňování. Tudíž na základě zjištění kontroly pravděpodobně nelze vymáhat škodu či nějaké plnění po předchozím vedení kraje. Tento názor si ještě necháme posoudit právníky (právě z pohledu odpovědnosti vedení kraje za nenastavení vnitřních procesů).
- Po nástupu nového ředitele krajského úřadu byl ihned nastaven transparentní systém odměňování, který je i zveřejněn na webových stránkách.
- V tisku a distribuci časopisu Středočech se dále nepokračuje.
- Zjištěné chyby v odměňování se týkaly osob, které byly na seznamu VIP úředníků, které Seznam požadoval zveřejnit. Ale nebyly to odměny za rok 2018 a 2019, ale za rok 2020, tedy za účetní období, které bylo auditováno – a týkaly se tedy těch úředníků, kteří na kraji pracovali a takové odměny dostávali ještě v roce 2020 do našeho nástupu na kraj.
- Nyní je odměňování zcela jiné, většina lidí z řad oněch VIP úředníků již na kraji nepracuje. Ti, co zde jsou, mají standardní plat.

Zdroj: vyjádření Petry Peckové na facebooku z 9. 6. 2021