„V Lžovických tůních najdeme cenná vodní a mokřadní společenstva a v Dražské koupi se vyskytuje vzácná kuňka ohnivá,“ upozornila.

Lžovické tůně se nacházejí u Labe západním směrem od Týnce nad Labem. Své rozhodnutí o vzniku přírodní památky zaujímající rozlohu 67,15 hektaru, jež je hojně protkána sítí labských ramen a tůní, radní odůvodnili tím, že se tam vyskytuje řada vzácných vodních a mokřadních rostlin a ohroženého xylofágního hmyzu.

Fragmenty ekosystémů labské nivy podle slov Skopalíkové zahrnují luhy podél nížinných řek, smíšené lužní lesy s dubem letním, jilmem vazem a habrolistým, jasanem ztepilým nebo úzkolistým, mokřadní olšiny, společenstva vysokých ostřic a labské tůně s vodními rostlinami, k nimž patří například žebratka bahenní, voďanka žabí nebo leknín bílý.

„V lesních porostech žijí vzácný brouk lesák rumělkový a také roháč obecný. Ze zajímavých rostlin zde dále najdeme například chráněný pryskyřník velký a rostliny zařazené na červený seznam cévnatých rostlin – bublinatku jižní, šmel okoličnatý, ostřici nedošáchor a další,“ vyzdvihla radní skvosty nově chráněného biotopu. Upozornila také, že se zároveň jedná o součást evropské sítě cenných lokalit Natura 2000.

Do této soustavy je ostatně začleněna i přírodní památka Dražská Koupě na Březnicku, zahrnující jak samotný nebeský rybník s litorálními porosty (což jsou mělké partie při březích pokryté vegetací), tak i přilehlý pás zatravněných ploch. V tomto případě radní rozhodli o omezení ochranného pásma, jež zasahovalo do zastavěného území lokality Koupě.

V těchto částech zjevně neplnilo svoji ochrannou funkci; pouze nadměrně omezovalo vlastníky tamních nemovitostí. Proto radní rozhodli o omezení. S tím, že zřizují přiměřené ochranné pásmo. V konečném důsledku – když vlastníci dospějí k závěru, že nejsou omezováni nad nutnou míru – by to mohlo přispět i k lepší ochraně vlastní cenné lokality.

„Nová nařízení kraje o zřízení přírodní památky a úpravě ochranného pásma se objeví ve Věstníku právních předpisů Středočeského kraje do 31. ledna 2021,“ sdělila ve čtvrtek Deníku Helena Frintová z kanceláře hejtmanky.