Smyslem je ochrana rostlinných stanovišť, kde se vyskytují zvláště chráněné a vzácné druhy rostlin a živočichů. "Jedná se o polopřirozené suché trávníky a křoviny na vápenitých podložích i extenzivně sečené louky. Z hlediska ochrany jsou významné zejména jižní svahy takzvaných svědeckých vrchů, kde je teplomilná vegetace,“ upřesnil náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloš Petera (ČSSD).

Na Polabských hůrách se tak dají najít například vzácná hvězdnice zlatovlásek, kavyl Ivanův, česnek hranatý, hořeček nahořklý a z živočišné říše třeba zlatohlávek tmavý, kudlanka nábožná, skokan štíhlý nebo ještěrka obecná. „Především poměrně stabilní populace kudlanky nábožné je u nás velmi vzácná,“ podotkl Miloš Petera.

Přírodní památku můžete nalézt v nymburském okrese, je tvořena přírodními území, která již od roku 2009 patří do seznamu evropsky významných lokalit Natura 2000.

Třebaže jednotlivá místa jsou poměrně blízko sebe, nacházejí se ve třech katastrálních územích. Přerovská hůra (rozloha 10,88 ha) patří do katastrálníh území Přerov nad Labem, Semická hůra (8,84 ha) do katastrálního území Semice nad Labem a Hůra u Bříství (2,76 ha) do katastrálního území Bříství. Ve vzdálenosti 50 metrů od hranic ZCHÚ PP Polabské hůry bude vymezené ochranné pásmo. Na jižních svazích hůr jsou vyvinuta typická společenstva bílých strání s hojným výskytem druhů červeného seznamu ohrožených druhů.
Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje