Nachází se na ní pět archeologicky významných lokalit, které byly vymezeny v rámci předchozího zjišťovacího výzkumu. Očekávání, že u Hořoviček se to z vědeckého hlediska jeví velmi slibně, se již potvrdilo – a to zde skrývka ornice ještě stále pokračuje, připomněl Martin Buček z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR.

V lokalitě označené jako Hořovičky I a II archeologové kromě neolitických objektů kultury s vypíchanou keramikou odhalili sídlištní a výrobní objekty doby římské, tedy mladší doby železné – což odpovídá prvním třem až čtyřem stoletím našeho letopočtu; době, kdy území dnešních Čech osidlovaly především germánské kmeny.

Nedaleko Očihoveckého potoka připomíná tuto éru dobře zachovaný pozůstatek germánského opevněného dvorce; archeologové odkryli příkop a za ním žlab se zbytky kůlů. V těsné blízkosti se nachází industriální areál na výrobu železa: zadokumentovány zde jsou pozůstatky 30 tavicích pecí. Ty zjevně zásobovala surovina těžená v blízkosti; v bezprostředním sousedství vodního toku. Byly zde však i další, navazující technologie: našly se totiž i vyhřívací a pražicí jámy, pozůstatky kovárny, stejně jako železářská i kovářská struska.

Starší nálezy pocházejí z mladší doby kamenné neboli neolitu. Vedle pozůstatků hliníku (jámy pro získávání hlíny pro výrobu keramiky nebo omazávání stěn domů) archeologové odkryli pozůstatky po sloupech takzvaného dlouhého domu neolitické kultury s vypíchanou keramikou. Zvlášť zřetelně se rýsují na snímku z dronu, na němž jsou velmi dobře patrné kůlové jámy vymezující jeho obvod.

Nalezené předměty pak napovídají, že toto místo bylo v čilém obchodním styku s dalšími sídlištními lokalitami na území nynějších Čech – avšak obchodní vazby zjevně mělo i na vzdálenější místa. Mezi významnými nálezy figurují i kosterní pozůstatky člověka pohřbeného ve skrčené poloze, které však byly částečně poškozeny skrývkou. Teprve další antropologický výzkum ostatků může odpovědět na další otázky: měl by přiblížit pohlaví, tělesnou konstituci – a snad i blíže časovat dobu života tohoto konkrétního jedince.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

Původně se předpokládalo, že archeologický výzkum u Hořoviček by mohl být ukončen v září. Je však zřejmé, že doba pobytu archeologů v této lokalitě se nejspíš protáhne.