Průkaz opravňuje v termínu konání voleb 24. a 25. května hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.

O vydání průkazu je možné požádat ode dne vyhlášení voleb, a to podáním doručeným nejpozději do 17. května do 16 hodin městskému úřadu. Podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, v elektronické podobě pak zaslané pouze prostřednictvím datové schránky. Možností je také osobní žádost o vydání na úřadu, nejpozději však do 22. května. Podmínkou je předložení dokladu totožnosti.

Průkaz může být předán voliči, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání, případně bude zaslán na voličem uvedenou adresu.

Ilustrační foto - déšť
Déšť vyprahlé půdě pomůže. Nesmí být ale jednorázový
Areál Centra prevence kriminality a dopravní výchovy v Mělníku v sobotu i přes nepříznivé a deštivé počasí ožil akcí Den bezpečné dopravy.
Den bezpečné dopravy nabídl nejen zábavu, ale i poučení