„Příspěvky poskytované z Programu regenerace jsou účelové, mohou být použity na úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky, nikoliv na modernizaci a jiné úpravy prováděné v zájmu jejího vlastníka, ani na práce investiční povahy,“ vysvětluje Markéta Fošumová z odboru školství a kultury Městského úřadu (MÚ) Mělník.

Dotace je určena zejména na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí kulturní památky. Prostředky tedy není možné použít například na výměnu oken či dveří, pokud se nenacházejí v havarijním stavu, který vylučuje jejich opravu. Peníze nelze využívat ani na modernizaci bytového fondu, zřizování nových bytových jednotek, na technické zařízení budov, projektovou dokumentaci či na kopie sochařských děl.

Žádosti na zařazení do seznamu žadatelů o příspěvek se přijímají do 1. listopadu tohoto roku na odboru školství a kultury MÚ Mělník, zde se jedná o žádosti na rok 2020. K zařazení na seznam pro další léta se mohou zájemci hlásit průběžně. U akcí s celkovými náklady 1 milion korun a více je nutné doložit položkový propočet daných nákladů.