Český červený kříž v Mělníku oslaví v březnu devadesátiny. Na to, jak v regionu začínaly sestřičky s červenými křížky na klopách, vzpomíná ředitelka Českého červeného kříže v Mělníku Alena Herinková.

Kdy byl spolek založen?
Založení Spolku Československého Červeného kříže se datuje dnem 23.března 1920.

Kolik měl na začátku členů a kolik má nyní?
V prvním roce měl spolek už 420 členů. Statistika za loňský rok nám uvádějí 368 členů.

Čím vším se spolek od svého založení zabýval?
V době založení, tedy krátce po první světové válce, se Červený kříž zabýval udílením podpor, kupováním protéz, umisťováním potřebných do léčeben a nemocnic, zřízením zubního ambulatoria, pořádáním kurzů, přednášek, pořádání osad pro děti tělesně slabé a nemajetné.

Jakou funkci plnil za druhé světové války?
O tom jsme informace v našich archivních materiálech nenalezli. Pokud by nám z řad čtenářů někdo tyto informace mohl doplnit, budeme velmi rádi.

Čím byl spolek financován?
Ani způsob financování v minulosti nám není moc znám. Samozřejmě v době před revolucí byl ČSČK součástí národní fronty, byl financován z rozpočtu státu, ale jednalo se vlastně o zneužití Červeného kříže. Vždyť mezi jeho principy, uznávané po celém světě, patří neutralita, nezávislost, nestrannost, světovost. Tyto principy se v době socialismu plnit nedaly. A jak to bylo se zbylými třemi principy – humanitou, dobrovolností a jednotou, si mnozí z nás jistě ještě dobře pamatují sami.

Z čeho je Červený kříž financován v současnosti?
Všechny Oblastní spolky Českého červeného kříže v republice jsou občanská sdružení a na svou činnost si vydělavají různými aktivitami. Ty jsou vymezeny ve stanovách, například školeními první pomoci, školeními mezinárodního humanitárního práva, provozováním nestátních zdravotnických zařízení, poskytováním služeb transfuzním oddělením nemocnic. Tyto aktivity zajišťují financování také našeho Oblastního spolku.

Jakými činnostmi se spolek zabývá?
Kromě výdělečných aktivit dále oceňujeme dárce krve. V loňském roce jsme uspořádali slavnostní odpoledne pro dárce krve v Kralupech nad Vltavou, Neratovicích, Odoleně Vodě, Brandýse nad Labem, v Říčanech a v Mělníku. Akce proběhla v rámci Benefičního večera Českého červeného kříže. Druhý týden v září probíhá propagační akce Světový den první pomoci, kdy na různých sportovních a kulturních akcích zajišťujeme zdravotnické dozory nebo provádíme ukázky první pomoci ve spolupráci s policií či s Besipem.

Pořádáte sbírky oblečení?
Provozujeme ve spolupráci s městem sociální šatník a poskytujeme podle schválených pravidel humanitární pomoc doma i v zahraničí.

Máte v programu také nějaké akce zaměřené na mládež?
Organizujeme soutěž v první pomoci pro děti, která nese název Hlídky mladých zdravotníků. V létě pořádáme tábor pro děti společně s Oblastním studijním střediskem, kde se opět děti seznamují s první pomocí.

Co školení a kurzy?
Školíme první pomoc dle požadavků občanů nebo zaměstnavatelů. Nejvyšší laické vzdělání, které nabízíme, je čtyřicetihodinový kurz Zdravotník zotavovacích akcí. Absolventi tohoto kurz mohou působit například jako zdravotníci na táborech, školách v přírodě nebo vykonávat zdravotnický dozor. Nabízíme i kratší kurzy v rozsahu čtyři, šest, dvanáct a dvacet hodin. Provádíme podle požadavků i kratší školení, které je zaměřeno například na nácvik oživování na resuscitačních loutkách, nebo jen bezvědomí s nácvikem stabilizované polohy.

Jak funguje Domácí ošetřovatelská péče Českého červeného kříže Alice?
V Domácí péči pracuje šestnáct kmenových sester a k tomu asi čtyři externí, které nám pomáhají provoz zajišťovat v průběhu dovolených či nemocí. Sestřičky dojíždějí za pacienty po celém bývalém okresu Mělník. Domácí zdravotní péči předepisuje praktický lékař, případně ji může na určitou dobu předepsat i ošetřující lékař z nemocnice, který pacienta do domácí péče propouští. Je třeba skloubit potřeby pacietů, požadavky lékařů a pravidla platných vyhlášek a zdravotních pojišťoven. Není to vždy jednoduché, ale naše sestry odvádějí dobrou práci a my jsme velmi rádi, když se dozvídáme, jak je pacienty a jejich rodinami oceňována snaha a vstřícnost našich sestřiček.

Kolik ošetřujete klientů?
V loňském roce jsme ve statistice vykazovali 522 pacientů.

Jak je to v současné době s odběry krve?
Poskytujeme služby pro hematologicko transfuzní oddělení nemocnice Mladá Boleslav. Vozíme odběrové sestry, lékaře a veškerý materiál na odběrová místa do Kralup nad Vltavou, Neratovic, do Mšena, na Odolenu Vodu, do Brandýsa nad Labem, do Čelákovic a do Nymburka. Samozřejmě spolupracujeme i při odběrech na Mělníku a ze všech odběrových míst odvážíme krev do Mladé Boleslavi ke zpracování. Zajišťujeme nábor nových dárců krve a propagaci dárcovství.

Máte dostatek dárců nebo dále sháníte nové?
Průběžně se snažíme získávat nové dárce krve. Už i proto, že prostě naši dárci, tak jako my všichni, taky stárnou, navíc, různé civilizační choroby brání dárcovství krve, rozšířená možnost cestování po celém světě dárce krve na čas omezuje v pravidelném dárcovství a z různých dalších důvodů je potřeba členskou základnu dárců krve stále doplňovat. I zde využíváme příležitost a zveme zájemce o dárcovství, přijďte darovat krev. Více informací potencionální dárci najdou na www.cervenykriz.eu/melnik v odkazu „odběry krve“.