Jedná se především o ocenění v těchto oblastech: vědecká činnost, literární činnost, hudba, výtvarné umění a architektura, žurnalistika, publicistika, dramatická činnost, výchova a vzdělávání, sport, podnikání, kultura, péče o životní prostředí, veřejně prospěšná činnost a záchrana lidských životů.

Návrh na ocenění může předložit osoba s trvalým pobytem na území města, dále potom právnická osoba či kolektiv osob se sídlem ve městě, orgány města, členové zastupitelstva a jednotlivé organizace, a to písemně na předepsaném formuláři, který si občané mohou vyzvednout na podatelně městského úřadu. K dispozici je rovněž na webových stránkách města.

Návrh musí obsahovat jméno a příjmení navrhovaného kandidáta, případně název právnické osoby či kolektivu. Dále pak adresu bydliště nebo sídla, obor činnosti a stručné zdůvodnění nominace. Také navrhovatel musí uvést své jméno a kontaktní údaje. Návrhy na ocenění přijímá podatelna městského úřadu, lze je zaslat i poštou.