V současné době je v ulici asi 34 rodinných domů a v jejich blízkosti by podle informací kolujících městem mělo vyrůst dalších dvacet novostaveb. Ulice nebude schopna pojmout dopravní zátěž spojenou s výstavbou nových domů ani jejich následnou obslužnost. Silnici navíc používají i chodci, protože chodníky tu chybí. Podle místních je zcela vyloučené, aby se touto ulicí vedla nebo sem byla svedena, těžká doprava do míst budoucího staveniště komplexu rodinných domků. Proto zaslali otevřený dopis hejtmance středočeského kraje Jaroslavě Pokorné Jermanové, starostovi Mělníka Ctiradu Mikešovi a všem zastupitelům města. „V současné době je to jediná obslužná komunikace pro domy v této lokalitě, jejíž dopravní kapacity jsou již nyní hraniční. Silnice nemá chodníky a je využívána i chodci, jak dospělými tak i dětmi. Vede tudy i značená turistická stezka. A pro složky integrovaného záchranného systému je to jediná přístupová cesta,“ vysvětlují lidi z Ovocné.

Podle místostarosty Mělníka Milana Schweigstilla se otevřených dopisem zabývala dopravní komise a následně i městská rada. „Odbor výstavby a rozvoje vydal před několika lety územní rozhodnutí na stavbu 15 domů, které jsou v současné době platné,“ uvedl místostarosta. „Stavebník následně požádal o zvýšení počtu domů. K tomu se vyjadřovala již současná dopravní komise a současná rada města a oba orgány zaujímali nesouhlasné stanovisko.“

Další zatížení silnice by bylo neúnosné. „Nechceme v žádném případě dopustit zvýšení dopravní zátěže ve spojitosti s uvažovanou stavbou rodinných domů a později s jejich obydlením. Nechceme zjednosměrnění ulice a tím způsobené zvýšení průjezdu na nechráněném železničním přejezdu „Kamenné závory“, kde je navíc velmi špatně řešený výjezd na komunikaci Českolipskou. Navíc by se zhoršilo i zpřístupnění pro složky záchranného systému,“ hájí se místní.

Proto navrhují sami řešení. „Stavební činnost pro stavbu nových rodinných domů bude vedena ze silnice číslo I/9 a následná obslužnost pro tuto novou obytnou zónu ze stejné komunikace. Do ulice Ovocná bude umístěna značka Průjezd zakázán a umístí se zde zpomalovací pruhy na obou koncích ulice. A zachová se obousměrný provoz z důvodu již vybudovaných vjezdů do soukromých objektů,“ tak zní návrhy.

Otevřený dopis podepsalo 63 osob, což je asi 96 procent lidí bydlících v Ovocné ulici, přičemž podle místních sto procent z nich vyjádřilo souhlas se zásadními body.
Podle slov místostarosty ukládalo územní rozhodnutí stavebníkovi v době výstavby zajistit příjezd na stavbu ze silnice I/9, což je hlavní silnice vedoucí na Českou Lípu. „Souhlas se zřízením tohoto příjezdu již propadl. Vedení města ale i nadále trvá na tom, že si stavebník musí zajistit souhlas správce komunikace k zajištění příjezdu na stavbu z této hlavní silnice, jak bylo původně stanoveno,“ tvrdí Schweigstill.

Následná obslužnost pro novou obytnou zónu s 15 domy by měla být podle rozhodnutí právě z Ovocné ulice. „Současné vedení města se pokusí obnovit jednání o přístupové komunikaci pro tuto lokalitu z ulice Strážnické, která byla v minulosti neúspěšná pro odpor majitelů některých pozemků,“ slíbil místostarosta lidem z Ovocné.

Dopravní značka Průjezd zakázán ovšem do ulice umístěna nebude. „Odbor dopravy tuto značku nedoporučuje, protože na tak dlouhých komunikacích se její dodržování jen velmi těžko kontroluje. Navíc se v lokalitě pohybují především místní občané,“ uvedl Milan Schweigstill s tím, že ani zpomalovací pruhy komise nedoporučila. Navíc i většina respondentů se k tomuto bodu vyjádřila negativně. Zároveň přislíbil, že se ani neuvažuje o tom, že by se měla Ovocná ulice zjednosměrnit.

- 63 lidí podepsalo otevřený dopis, což je asi 96% obyvatel Ovocné ulice
- 63 lidí je pro, aby byla stavební činnost pro nové domy vedena ze silnice I/9
- 63 lidí je pro, by byla do ulice umístěna značka „Průjezd zakázán“
- 44 lidí nechce umístit zpomalovací pruhy do Ovocné ulice
- 1 osoba se pak vyjádřila proti zachování obousměrného provozu