Středočeský kraj. Mnoho elektráren, podniků, továren. Provoz jede denně na sto procent. Toto vše také znamená jeden velký vykřičník. Tím je značné znečištění životního prostředí. Bohužel, nejvíce trpí Mělnicko.

Podle analýzy dat v Integrovaném registru znečišťováni (IRZ) za rok 2006, kterou provedlo ekologické sdružení Arnika vyšlo najevo, že největšími znečišťovateli životního prostředí ve Středočeském kraji jsou Spolana a ČEZ Mělník. „Prvenství Spolaně zajistily hlavně vysoké úniky mutagenního a rakovinotvorného vinylchloridu*, mutagenního a pravděpodobně rakovinotvorného trichloretylenu*, ozonosféru poškozujícími měkkými freony a tetrachlormetanu*, který je navíc zařazen do kategorie látek „možná rakovinotvorných pro člověka. Elektrárna Mělník svá prvenství získala díky vysokým množstvím vypouštěných oxidů síry a oxidu uhličitého do ovzduší a arsenu do odpadních vod,“ uvedl Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika.

Arnika se soustředila na znečišťovatele v podobě rakovinotvorných látek, látek poškozujících rozmnožování (reprotoxické), mutagenní látky, skleníkové plyny, látky poškozující ozónovou vrstvu Země, plyny přispívající ke tvorbě kyselých srážek. Také látky nebezpečné pro vodní organismy, perzistentní organické látky, rtuťu, styren a kyanidy. „Na tyto látky jsme se soustředili proto, že každá látka působí jinak na lidské zdraví či na životní prostředí. Není tedy možné určit největší znečišťovatele pouhým součtem vypouštěných emisí,“ řekl Petrlík.

„Čísla ve vypouštění oxidu síry a oxidu uhličitého do ovzduší elektrárnou Mělník jsou zapříčiněny například, když výroba běží více. Dodržujeme však všechny normy a ještě nikdy jsme nebyli napomenuti či dokonce pokutováni za vypouštění škodlivých látek,“ uvedla pro Deník tisková mluvčí Skupiny Čez Ivana Vejvodová.

 

 

vinylchlorid – v prostřední se přirozeně vůbec nevyskytuje, vzniká pouze v důsledku lidské činnosti. Používá se při výrobě polyvinylchloricku (PVC). Je to látka karcinogenní a mutegenní.

trichlorethylen – v přírodě se nevyskytuje, uměle vyráběná látka. U lidí, kteří po mnoho let pili vodu ze studní vysoce kontaminovaných trichlorethylenem byl například zaznamenán větší výskyt dětské leukemie.

tetrachlormethan – opět uměle vytvořená látka. Při dlouhodobé expozici může poškodit játra, centrální nervový systém, orgány krvetvorby nebo gastrointestiální trakt.