„Jsem přesvědčený, že stavební úřad města Veltrusy porušil zákon tím, že tuto skládku legalizoval až dodatečně," netají se svým názorem muž, který podle svých slov využil všechny možné i nemožné prostředky, jak rozšiřování skládky zabránit. Marně.

„Psal jsem do kanceláře prezidenta republiky i ombudsmanovi, oslovil jsem hned několik ministerstev. Všichni mi dávají za pravdu, ale nikdo nic nepodnikl. Už jsem vyčerpal všechny možnosti, jak se bránit," dodává Vladimír Jaroš.

Zbraně však ještě neskládá, naposledy například spolu se svými kolegy – zahrádkáři vytvořil a v okolí skládky rozmístil několik transparentů, které na celou situaci upozorňují. Naděje na změnu k lepšímu si ale nedělá.

„Chtěl bych, aby byl potrestán viník. Navíc se obávám, že firma, která skládku provozuje, vyhlásí dřív nebo později bankrot a halda zbude městu Veltrusy, které se o ni bude muset starat," je přesvědčen Vladimír Jaroš, kterému přes dvacet metrů vysoká hromada stavební suti výrazně snižuje pěstitelské úspěchy.

„Sluníčko nám tu zapadá kolem čtvrté hodiny a třeba včelař odsud bezmála utekl, protože je tu stín, zima, prach, a včeličky tu proto nemohou žít," uzavírá muž, který si zahrádku pořídil v době, kdy na místě dnešní skládky bylo jezírko s labutěmi…

Že situace kolem strachovské haldy není tak docela v pořádku, si myslí i vedoucí kralupského odboru životního prostředí Jan Kobera. Jednou z věcí, která mu vadí, je skutečnost, že veltruský stavební úřad při rozhodování o dodatečném povolení terénních úprav nedbal vyjádření Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou coby dotčeného orgánu státní správy.

„Požadovali jsme závazné stanovisko k zásahu do krajinného rázu a do významného krajinného prvku. Věc bylo dále potřeba projednat s vodoprávním úřadem z hlediska umístnění v záplavovém území. A také orgán ochrany zemědělského půdního fondu vyslovil svůj nesouhlas, protože pískovna, na které se skládka nachází, měla být původně rekultivována na ornou půdu," vrací se vedoucí odboru životního prostředí na začátek roku 2010.

Přesto stavební úřad ve Veltrusích o několik měsíců později skládku povolil, aniž by tyto námitky zvrátil nebo  vyvolal dohadovací řízení. Kralupský úřad navíc ani nebyl o rozhodnutí toho veltruského informován.

Odbor životního prostředí proto podal podnět ke Krajskému úřadu Středočeského kraje na přezkoumání rozhodnutí. Kraj sice připustil, že povolení mohlo být vydáno v rozporu se zákonem, zároveň však správní řízení zastavil s tím, že  by došlo k příliš velké újmě jednoho z účastníků řízení…

Celá záležitost proto putovala k rukám úředníků sedících na ministerstvu pro místní rozvoj. „Ministerstvo věc posoudilo a dospělo k závěru, že usnesení krajského úřadu bylo vydáno v rozporu s právními předpisy," popisuje Jan Kobera.

Ani pak ale odpůrci strachovské skládky neměli vyhráno. Ukázalo se totiž, že rozhodnutí ministerstva bylo vydáno až po uplynutí zákonem stanovené lhůty. A řízení tak bylo opět zastaveno.

Nepomohlo ani negativní stanovisko České inspekce životního prostředí, která si nechala zpracovat odborný posudek o tom, jakým způsobem může skládka ovlivnit situaci v okolí v případě povodní.

Vedoucího kralupského odboru životního prostředí navíc zajímá, co bude se skládkou v případě, že se veltruští zastupitelé rozhodnou nepodpořit změnu územního plánu, která je podmínkou pro další nakládání s haldou. „Navršený odpad by měl být rozhrnut na okolní pozemky a na vzniklém kopci by měl být vybudován jakýsi sportovní park. To ovšem předpokládá změnu stávajícího územního plánu," připomíná Jan Kobera možný kámen úrazu veltruských plánů.