S projektem „Se Slunečnicí se žije pestřeji“ uspěl i Stacík Slunečnice Mělník z.s., na jehož konto má doputovat pětadvacet tisíc korun. Ty hodlá použít k částečné úhradě mzdy nově vytvořeného místa pracovníka v sociálních službách. Na finanční podporu však zatím marně čeká.

„Hlavním zdrojem financování provozu denního stacionáře jsou dotace ze Středočeského kraje. Z nich ovšem nelze financovat fakultativní činnosti, ale jen přímou péči. Pokud bychom získali zdroje mimo veřejné v potřebné výši, část by šla na vícezdrojové financování přímé péče a část na ostatní činnosti, jako je třeba hipoterapie a plavání. Zatím ale žádné peníze z burzy nedošly. Budeme muset zvážit přijímání nových uživatelů i pečovatelů,“ přiznává předseda Vlastimil Kvis.

Mělnický denní stacionář v současné době zaměstnává osm pečovatelů mezi 22 – 45 lety. Ti do svého Stacíku dojíždějí z Neratovic, Kostelce nad Labem, Tišic a z dalších míst mělnického regionu. Na programu mají především ergoterapii, která má udržovat a rozvíjet jemnou motoriku klientů.„Na začátku dne bývá mimo jiné krátká rozcvička, uvaření čaje a při něm kruhové povídání. Každý postupně sdělí své poslední zážitky i bolesti jak skutečné, tak i na duši,“ doplňuje inženýr Kvis. Jeho svěřenci podle individuálních schopností procvičují také paměť pomocí pexesa, či opakují látku ze škol. Důraz je kladen i na udržování pořádku i čistoty a hygienické návyky.

To ale není zdaleka vše, co jim zdejší zařízení poskytuje. Vedle osobní asistence a pomoci při zvládání péče o vlastní osobu je to například podpora při zajištění stravy, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a nebo výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Stacík Slunečnice Mělník, z. s. po celou dobu svého působení hledá způsoby, jak co nejlépe spolupracovat s rodinami, ve kterých žijí osoby s kombinovaným zdravotním postižením a jak jim zajistit životní náplň – seberealizaci. Zpravidla potřebují speciální zaměstnání, rehabilitaci, udržovací vzdělávání či vychovatelskou péči.Provoz kromě zaměstnanců v přímé péči zajišťuje dobrovolnicky, čímž ročně ušetří kolem 130 000 korun. I když službu za péči si ve stacionáři uživatelé hradí a Stacík vedle toho na hlavní činnost získává i dotace, chybí mu na ni ještě zhruba 15%. Celkem to dělá 102 000 Kč.

Podobně je na tom u vedlejší činnosti, kde se zařízení nedostává 25 300 korun. Proto jeho vedení zkusilo štěstí a na mělnickou burzu přihlásilo projekt „Se Slunečnicí se žije pestřeji.“ Na jeho stoprocentní pokrytí by však potřebovalo 127 300 Kč. I když mu donátoři přiřkli jen 25 000 korun, není ani to k zahození. Pokud příspěvek z Burzy filantropů nakonec do Stacíku dorazí, bude z něj zaplacena doprava klientů na dvanáct hipoterapií, čtyři vodiči koní a stejný počet asistentů pro oblíbené sezonní plavání.

Jak se říká, nemusí téct, jen když kape. Doufejme, že dokape slíbená částka od filantropů i na konto Stacíku mělnické Slunečnice.