Po nahrazení hnědého uhlí zemním plynem a mazutem před jednadvaceti lety se tahle podívaná projevovala už jen v omezeném rozsahu. To se má ale zase změnit, část spalovaného zemního plynu na teplárenských kotlích má být znovu nahrazena uhlím.

Společnost Teplárna Tamero Invest zásobuje vyráběnou elektřinou a teplem hlavně kralupský Areál chemických výrob, kde se nacházejí provozy produkující syntetický kaučuk, plastické polystyrenové hmoty a zpracovávající ropu. Firma vznikla před čtyřmi lety vyčleněním ze společnosti Synthos Kralupy nad Vltavou, dřívějšího Kaučuku. Jejím majitelem je polská firma Synthos. Provozuje tři vysokotlaké parní kotle na plynná a kapalná paliva o výkonu přibližně sto šedesát tun hodinově a tři parní turbíny o celkovém výkonu 66,72 MW. Pro Kralupany je ale podstatné, že spravuje soustavu centrálního zásobování teplem, které dodává do města a také do sousedních Chvatěrub.

Tohle energetické srdce města má nyní novou spalovací plynovou turbínu za 560 milionů korun, která běží ve zkušebním provozu. Firma Synthos chystá další novinku, jíž představila v podnikovém časopisu. Týká se další velké investice v energetické oblasti s cílem využití černého uhlí k topení pod teplárenskými kotli. Vedle zemního plynu by se tu po letech znovu spalovalo uhlí.

Záměru údajně předchází ekonomická rozvaha s ohledem na současné vysoké výrobní náklady stávající technologie, využívající výhradně spalování plynu.

Podle sdělení ředitele energetického oddělení Sławomi-ra Czuchrije v podnikovém časopisu Synthosu se ukazuje jako perspektivní, nejhospodárnější a nejrentabilnější vrátit se částečně k uhlí, které bylo v březnu roku 1993 z ekologických důvodů nahrazeno technologií s využitím zemního plynu a topného oleje. Rozhodnutí pro uhlí nahrává i situace určité nejistoty ze strany ukrajinského dodavatele plynu a tamní nevyjasněné vnitropolitické situace.

Firma Tamero Invest má spočítáno, že jeden gigajoule tepla, vyrobený z uhlí, dovezeného ze slezské destinace, bude dvaapůlkrát levnější než ze stávajícího paliva – zemního plynu. Navíc je reálný předpoklad, že snižující se zásoby plynných a kapalných paliv povedou zřejmě v blízké budoucnosti k strmému růstu jejich cen na světových burzách. A to by mohlo ovlivnit i cenu tepla pro Kralupsko.

Základním předpokladem novinky je ovšem využití moderního postupu spalování, naprosto odlišného od toho, který byl využíván v rozmezí tří desítek let od zahájení provozu výroby československého syntetického kaučuku v Kralupech v roce 1963. Touto efektivní technologií je fluidní spalování uhlí při dodržení přísných emisních norem.

Šéf kralupské teplárny Bogusław Brandys v souvislosti s případnou převratnou změnou použití paliva pro energetické kotle: 

Jak reálný je přechod na novou technologii, v jakém časovém horizontu?
Projekt na vybudování dvou fluidních kotlů je ve fázi získání rozhodnutí EIA (pozn. aut. hodnocení vlivu stavby na životní prostředí). Paralelně jsou připravovány poptávky k získání nabídek. Po rozhodnutí EIA dojde k opakovanému ověření finančních výsledků projektu. V případě, že projekt bude z hlediska společnosti ziskový, budou podepsány smlouvy na realizaci jednotlivých částí projektu. Podle našeho harmonogramu se uvedení nových fluidních kotlů do provozu plánuje na konec roku 2017.

Spalovat zemní plyn se ale bude nadále? Předpokládám to podle čerstvé investice do nové plynové turbíny.
Předpokládáme, že díky investicím zcela odstraníme spalovaní mazutu. Také částečně nahradíme zemní plyn. Množství zemního plynu, spalovaného v kotlích a v plynové turbíně, bude vycházet z analýzy ziskovosti spalování různých paliv. Předpokládá se, že teplárna bude připravena pro hladkou změnu typu paliva s cílem maximalizovat možnosti vyplývající z optimalizace provozu, tedy hledání té nejlepší existující varianty."

Jistota zabezpečení tepla pro kralupská sídliště, zejména v zimním období, je pro tamní obyvatele rozhodující. Bude to za cenu případného dílčího zhoršení kvality ovzduší, nebo půjde o vysoce ekologickou technologii?

Naše výroba a bezpečnost dodávek byla dosud založena na dvou hlavních zdrojích, tedy mazutu a zemním plynu. Toto rozčlenění dávalo záruku dodávek tepla pro zákazníky v důsledku nedostatku paliva z jednoho zdroje. Naším cílem je bezpečnost a plynulost dodávek našim zákazníkům 365 dní v roce. Nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, je právě použití dvou nezávislých zdrojů paliva. Na základě ekonomické analýzy bylo rozhodnuto, že mazut nebude v budoucnosti spalován. Bereme na vědomí, že je třeba zajistit bezpečnost dodávek tepla. Z toho důvodu bylo vybráno uhlí – palivo dnes levnější. Vzhledem k vlivu, jaký mají všechny spalovací zdroje na životní prostředí, jsme se rozhodli zajistit tuto investici s největším ohledem na ekologii. Příkladem by mohl být fakt, že i když od roku 2016 chystáme dodržování i tak přísných emisních standardů v souladu se směrnicí IED (legislativa platná od roku 2016), plánujeme, že naše investice bude realizována podle norem BAT (angl. Best Available Technology – nejlepší dostupná technologie), což znamená, že koncentrace každé ze znečišťujících látek bude ještě nižší, než které vyplývají z IED.

Co vizi použití uhlí v technologii výroby tepla předchází? Je to audit proveditelnosti se všemi dopady na životní prostředí?
Jak jsem již zmínil, byla zpracována technická a ekonomická analýza. S cílem potvrdit správnost našich předpokladů zadala naše společnost studii proveditelnosti firmě Tractebel Engineering, spolu s vypracováním hodnocení analýzy dopadu na životní prostředí. Na základě této studie byla provedena analýza rizik vyplývajících z investice. Uvedená analýza je posuzována příslušnými státními orgány."

Na kolik převratná změna firmu Tamero Invest fakticky přijde?
Vzhledem k tomu, že hodláme instalovat nejlepší dostupnou technologii (BAT) dosáhnou investiční ná-klady řádově tři miliardy 
korun.
Mohla by se v budoucnu odrazit nižší částka za jeden gigajoule tepla i v platbách drobných spotřebitelů ve městě?
Cena paliva má významný vliv na konečnou cenu tepla, proto přechod na uhlí do budoucna jistě pozitivně ovlivní náklady obyvatel Kralup nad Vltavou a Chvatěrub na vytápění. Na závěr je potřeba zdůraznit, že zmíněná investice bude mít pozitivní vliv i na ostatní chemickou výrobu v areálu a pomůže zvýšit konkurenceschopnost našich výrobků i udržet zaměstnanost v regionu.

(Jiří Herain)