Závěrečná fáze procesu posouzení dopadu stavby mělnického obchvatu na životní prostředí se uskuteční v posledním týdnu tohoto měsíce. Pokud bude stanovisko zpracovatele EIA kladné, stanoví jasné podmínky pro přípravy stavby, realizace a provozu.

Dokumentaci o vlivu stavby na životní prostředí zajistil na konci minulého roku investor, kterým je Ředitelství silnic a dálnic České republiky. Investor, zástupci krajského úřadu, odboru životního prostředí, zpracovatele posudku EIA a města Mělníka se sejdou už ve čtvrtek 26. června, aby veřejně projednali posudek.

Do dokumentace mohli zasáhnout i lidé a organizace, kterých se obchvat týká. Oznámení o veřejném projednání bylo zveřejněno na úředních deskách města i krajského úřadu.

Stejně tak byla dokumentace přístupná na internetových stránkách. „Řada občanů města této možnosti využila,“ poznamenal vedoucí mělnického odboru výstavby a rozvoje Pavel Průcha.

Dokumentace o posuzování vlivu na životní prostředí i návrh stanoviska jsou k nahlédnutí na na odborech životního prostředí a zemědělství a výstavby a rozvoje mělnického městského úřadu.

Výstavba obchvatu se v minulosti setkala s odporem lidí z domů, kolem nichž by měla nová komunikace vést. Sepisování petic obyvatel různých části města nakonec vyvrcholilo i hádkou jednotlivých oblastí města. Po úvahách o změně trasy se město nakonec uchýlilo k původnímu návrhu s drobnými změnami.